SLÄCKSYSTEM FORDON

Acriplan levererar branddetektering- och släcksystem för användning i tunga fordon av modell Forrex och är auktoriserad firma åt Dafo Vehicle Fire Protection AB.

Rätt projekterat och installerat är ett brandsläckningssystem ett snabbt och effektivt sätt att ge det skydd du behöver för att förhindra en katastrof. Det flexibla, helautomatiska systemet upptäcker och släcker brand snabbt. Det är designat för att fungera även under svåra förhållanden i tuffa miljöer.

Forrex system är lätta att underhålla och fylla på på plats, vilket minskar stilleståndstider och driftskostnader eftersom maskiner ofta arbetar på avlägsna platser.

ENTEREPRENADS FORDON

För att säkerställa att brandsläckningssystemen är anpassade för utmanande miljöer, testas systemen noggrant för brandprestanda och miljömässig hållbarhet, såsom elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), vibration, korrosion och extrema temperaturer enligt internationella fordonstandarder för att garantera högsta prestanda.

LASTBILAR

Det är viktigt att vara medveten om att det transporteras farligt gods på vanliga vägar. Vissa av dessa material, som kanske inte normalt anses vara farliga, kan vara brandfarliga fibrösa material såsom rund timmer, spån, flis och torv i bulkform. För att skydda fordon och lastbilar som transporterar dessa material begär försäkringsbranschen ibland att de utrustas med brandsläckningssystem. Ett brandsläckningssystem skyddar vanligtvis motorrummet och värmaren, men i vissa fall även kraftöverföring och hydraulisk utrustning.

TRÖSKOR

Även om tekniken inom jordbruk och jordbruksmaskiner ständigt utvecklas utgör tunga fordon, såsom traktorer, skördetröskor och plogar, fortfarande en betydande brandrisk.

Jordbruksbränder kan vara förödande och resultera i förlust av maskiner, boskap och förråd av hö och halm, samt orsaka betydande skada på den omgivande miljön. Det finns ofta mängder av brännbart material förvarat i eller runt jordbruksbyggnader. Det isolerade läget och ibland dålig vattenförsörjning gör att det finns risk att gårdsbränderna kan bli utom kontroll.

SERVICE & UNDERHÅLL

Forrex brandsläckningssystem för fordon är designade för att service och underhåll enkelt ska kunna utföras. En gång om året måste systemet inspekteras och servas av en auktoriserad Dafo Vehicle-serviceleverantör. Vart tionde år krävs en utökad service, inklusive byte av drivgaspatron. All service utförs enligt SBF 127 regelverk för att säkerställa livslängd och funktion. Forrex system är lätta att underhålla och fylla på på plats, vilket minskar stilleståndstider och driftskostnader. Självklart modifierar vi även befintliga system i uppgraderings syfte avseende elektronik och detektorer om behov finns.